กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ดนตรี (ฝึกเล่นคีย์บอร์ด)
กิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะความสมารถต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

ช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการเล่นดนตรีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด เพิ่มความสุขและสนุกสนานให้กับผู้เรียน