กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในภาษาอังกฤษ (วิชาภาษาอังกฤษ)
เรียนออนไลน์ วิชา ภาษาอังกฤษ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ Self
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง Hello
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง About Me!
  • หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง My Body
  • หน่วยย่อยที่ ๔ เรื่อง My New Friend
  • หน่วยย่อยที่ ๕ เรื่อง Clothes
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ Family
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง People in My Family
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง Jobs
  • หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง Animals We Keep at Home
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ School
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง Back to School
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง Welcome to My Classroom
  • หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง My Weekly Timetable!

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ Food and Drinks
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง Variety of Food and Drinks
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง Fruits
  • หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง Choices of Food and Drinks
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ Around Me
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง Around My House
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง In the Park
  • หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง Animals
  • หน่วยย่อยที่ ๔ เรื่อง The Weather
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ My Free Time
  • หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง Hobbies
  • หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง Sports

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนได้ศึกษาและเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว เข้าใจคำ กลุ่มคำและประโยค การถ่ายโอนเป็นภาพและสัญลักษณ์ง่ายๆ เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคำสำนวนง่ายๆ ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จักถ้อยคำที่ใช้ในเทศกาลขนบธรรมเนียม ประเพณี เข้าใจความหมายและความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่องเสียง พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความง่ายๆ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและเนื้อหาใช้ภาษาสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช้สื่อนวัตกรรมง่ายๆ นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัวและอาชีพทั่วไปด้วยท่าทาง ภาพ คำ ข้อความสั้นๆ ง่ายๆ เหมาะกับวัยและบอกความหมายของคำและกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นภาษาต่างประเทศง่ายๆ เพื่อเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้สนุกสนานและเพลิดเพลิน จากกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาความรู้ความบันเทิงและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม