กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในอาชีพ (วิชาการงานอาชีพ)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา การงานอาชีพ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา การงานอาชีพ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ มือน้อยช่วยกันทำ
  • เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
  • เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
  • เรื่อง การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน
  • เรื่อง การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน
  • เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน
  • เรื่อง การทำความสะอาดบ้านเรือน
  • เรื่อง การทำความสะอาดห้องเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เสื้อผ้าของหนู
  • เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
  • เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
  • เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เชฟตัวจิ๋ว
  • เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
  • เรื่อง การถนอมอาหาร
  • เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ช่างคิดช่างทำ
  • เรื่อง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
  • เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
  • เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
  • เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เกษตรคู่บ้าน
  • เรื่อง เกษตรสำคัญไฉน
  • เรื่อง รู้จักประเภทของเครื่องมือการเกษตร
  • เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร
  • เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
  • เรื่อง การขยายพันธุ์ผักสวนครัว
  • เรื่อง หลักการปลูกผักสวนครัว
  • เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัว
  • เรื่อง การปลูกผักสวนครัว (1)
  • เรื่อง การปลูกผักสวนครัว (2)
  • เรื่อง บำรุงราก บำรุงดิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สานฝันสู่งานประดิษฐ์
  • เรื่อง รู้จักความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
  • เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์
  • เรื่อง กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์
  • เรื่อง การประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษา
  • เรื่อง การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

 • ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
 • เรียนรู้การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน การทำความสะอาดรองเท้า
 • เรียนรู้การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน และการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม
 • การเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม
 • เรียนรู้และปฎิบัติการทำอาหาร
 • การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการต่างๆ การบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
 • การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ
 • สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้ตรงกับลักษณะงาน

กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนไปนั้น ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ด้านความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน