กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในตนเองและครอบครัว (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑ - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สุขภาพดีชีวีมีสุข ๑ เรื่อง ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ ๒ เรื่อง ลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียน ๓ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัย ๔ เรื่อง การชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง ๕ เรื่อง การเปรียบเทียบน้ําหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ๗ เรื่อง องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ๘ เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑๐ เรื่อง วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ครอบครัวและเพื่อนของฉัน ๑ เรื่อง ความสําคัญและลักษณะของครอบครัว ๒ เรื่อง ความแตกต่างของครอบครัว ๓ เรื่อง สมาชิกในครอบครัว ๔ เรื่อง วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ๕ เรื่อง วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน ๖ เรื่อง ความหมายและสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๗ เรื่อง พฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๘ เรื่อง วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๙ เรื่อง การขอความช่วยเมื่อเกิดอันตราย ๑๐ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒ - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กินอย่างไรให้แข็งแรง ๑ เรื่อง อาหารหลัก ๕ หมู่ ๒ เรื่อง การจำแนกหมู่อาหาร ๓ เรื่อง ธงโภชนาการ ๔ เรื่อง การจัดอาหารตามหลักโภชนาการ ๕ เรื่อง เลือกทานตามวัย ๖ เรื่อง ฟัน ๗ เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ๑ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ๒ เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน ๓ เรื่อง อุบัติเหตุในโรงเรียน ๔ เรื่อง อุบัติเหตุในการเดินทาง ๕ เรื่อง การเดินทางทางบก ๖ เรื่อง การเดินทางทางน้ำ ๗ เรื่อง การเดินทางทางอากาศ ๘ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ ๙ เรื่อง การปฐมพยาบาล (๑) ๑๐ เรื่อง การปฐมพยาบาล (๒) ๑๑ เรื่อง การปฐมพยาบาล (๓) ๑๒ เรื่อง การปฐมพยาบาล (๔) ๑๓ เรื่อง การบาดเจ็บจากการเล่น สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนได้ศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์กับเกณฑ์มาตรฐาน ศึกษาความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ศึกษากฎกติกาและข้อตกลง แนวทางการเลือกออกกําลังกาย การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อยและข้อจํากัดของแต่ละบุคคล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ศึกษาการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การจําแนกและการกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมรู้และเข้าใจการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ศึกษาการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ การอธิบาย การเปรียบเทียบ การบอกและระบุ จําแนก แสดงวิธีทํา การสาธิต การยกตัวอย่าง การคิดและตัดสินใจ การวิเคราะห์ การค้นหาข้อมูล การทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้

by เด็กหญิง ฐิติญากร on Sep 23, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง