Queen of Nature
เมื่อการประเมินจบ ป.4 ผ่านไปด้วยความสนุก ความสบายใจในการเริ่มต้นชั้นใหม่ก็ตามมา :)
หนูจะเริ่มต้นการเรียนรู้ ป.5 ด้วยภาพนี้ "เทพธิดาธรรมชาติ"
ศิลปะสะท้อนความรู้สึกในตัวเด็ก  หน้าตาเทพธิดาสบายใจเหลือเกิน :)