230326_Well Life Skill Center
ร่วมกิจกรรมของ Well Life Skill Center
ทาง Life Skill Center ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นฐาน มีทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่
  1. จัดสวนถาด
  2. ตอกตะปู,
  3. ฐานการเงิน
  4. วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ฉันได้เรียนรู้ที่จะบูรณาการ นำทุกสิ่งที่ได้เรียนมารวมเข้าด้วยกัน คือ ต่อวงจรไฟฟ้าแล้วเอาไปประดับสวนถาด ตอกตะปูบนไม้เพื่อตกแต่งสวนถาด
 
ส่วนในเรื่องของการเงิน ฉันก็ได้เรียนรู้เรื่องของการซื้อขาย การหากำไร