กีต้าร์ปลูกมะนอยหรือบวบเหลี่ยมกับครอบครัว
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
วันนี้กีต้าร์มีกิจกรรมปลูกผักคือปลูกมะนอยหรือบวบเหลี่ยมกับครอบครัวได้ช่วยแม่หยอดเมล็ดพันธ์ผักโดยใส่หลุมละ 3 เมล็ดโดยแม่ให้นับใส่หลุมทีละเมล็ดโดยนับ 1 2 3 ไปทีละหลุมกับแม่กีต้าร์สนุกมากสองพี่น้องต่างช่วยกันปลูกจนเสร็จ 
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ตามรอยพ่อ