กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่26
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สัปดาห์ที่6 ของการเรียน เราทำกิจกรรมศึกษาเรื่องการทำกาแฟจากเครื่องเอสเปรสเซอ การทำอาหารเมนูเบอร์เกอไก่ และทัศนศึกษาร้านตัดผม
วันที่ 7 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การทำกาแฟจากเครื่องเอสเปรสเซอ
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถการทำกาแฟจากเครื่องเอสเปรสเซอ
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำเครื่องดื่ม เรียนรู้หลักทำกาแฟจากเครื่องเอสเปรสเซอ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำกาแฟ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหารเมนูเบอร์เกอไก่
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้องโดยผู้เรียนเลือกหาเมนูที่ชอบรับประทาน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้
ในชีวิตวิประจำวัน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียรีนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านตัดผมในชุมชน
เป้าหมาย พัฒนาพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม
ผลที่ได้ ผู้เรียรีนได้รู้จักร้านตัดผมในชุมชน เรียรีนรู้ขั้นตอนการทำ งานของช่างตัดผมในประเทศไทย หาความรู้ในการดูแลสุขลักณะภายนอก และส่งเสริมริ
พัฒนาการด้านการเข้าสังคม
สมรรถนะสำ คัญของผู้เรียรีน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตวิโดยนำ กระบวนการไปใช้ในชีวิตวิวิปวิระจำ วัน ความสามารถในการสื่อสาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียรีนรู้ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

by Yada Sukkul on Dec 19, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง