Baan Kanta - รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 3 26-05-2021
ZOOM Meeting กับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) หัวข้อ "รู้เท่าทัน​สื่อ" ตอนที่​ 3 ตอน 5 คำถามรู้เท่าทันสื่อ 26 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 9:30 - 10:00 น.
วิธีการ​ตรวจสอบสื่อมี 4 ขั้นตอน
  1. เข้าถึง
  2. วิเคราะห์​
  3. ประเมิน
  4. สร้างสรรค์​