VTR บ้านเรียนไทย Thai Homeshool kids
เนื่องในงานสมัชชาการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ในหัวข้อ "สิทธิบ้านเรียนไทย...เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดทำ VTR เพื่อใช้ฉายในงาน โดยรวบรวมจากสื่อหลายๆ ที่จาก Facebook และจากผู้ที่สนใจส่งรูปกันเข้ามา [break]