แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เอกสารไฟล์ PDF สำหรับ Download จากสพป.ค่ะ มีเอกสารรวมอยู่ในไฟล์ดังนี้:

- แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา
3. การจัดทำแผนการศึกษาของครอบครัว
4. การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5. การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
6. การกำกับ และติดตามการจัดการศึกษา
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา
- ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

by Unnop on May 27, 2012

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page