แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บ้านเรียนธรรมชาติ"
การศึกษาของครอบครัวแมนธนู เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหลูกตั้งแตระดับปฐมวัย โดยในหลักสูตรนี้จะใชสําหรับบุตรทั้งสองคน คือ เด็กชายธรรมชาติ แมนธนู อายุ 7 ป 7 เดือน และ เด็กหญิงพฤกษา แมนธนู อายุ 4 ป 8 เดือน ซึ่งอยูในวัยที่ใกลเคียงกันและทางครอบครัวก็เห็นวาตามหลักสูตรนีจะสามารถใชได้ ตั้งแตเด็กปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว บานเรียนธรรมชาติ สําหรับ ด.ช.ธรรมชาติ แมนธนู ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6

เหตุผลในการจัดการศึกษา
 
ครอบครัวตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหลูกๆ โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดวยการใชวิธีการศึกษาทางเลือก รูปแบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 และหลักการใชเสรีภาพทางการดําเนินการทางวิชาการ ตาม มาตรา 50 โดยมีความศรัทธาในการรักษาสถาบันครอบครัวใหเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพให้ลูกไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยท่สมบูรณเบื้องตน เพื่อเติบโตไปเปนคนที่มีคุณภาพและมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อตนเองและผูอื่น สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
 
การศึกษาของครอบครัวแมนธนู เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหลูกตั้งแตระดับปฐมวัย โดยในหลักสูตรนี้จะใชสําหรับบุตรทั้งสองคน คือ เด็กชายธรรมชาติ แมนธนู อายุ 7 ป 7 เดือน และ เด็กหญิงพฤกษา แมนธนู อายุ 4 ป 8 เดือน ซึ่งอยูในวัยที่ใกลเคียงกันและทางครอบครัวก็เห็นวาตามหลักสูตรนีจะสามารถใชได้ ตั้งแตเด็กปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บานเรียนธรรมชาติ"
 

by Unnop on Aug 07, 2013

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page