แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวบุญจวงสิริสกุล"
มนุษย์มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา   และเรียนรู้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว   ในสังคมโบราณที่ยังไม่มีรูปแบบของการศึกษาที่เป็นระบบ   มนุษย์ก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและจากการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ   การเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติ   การเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข   การเรียนรู้ที่จะหาอาหาร   เพาะปลูก  หรือแม้กระทั่งการถนอมอาหาร  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้   เหตุผลของการเรียนรู้จึงอาจกล่าวได้ว่า   เพื่อให้มนุษย์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จนกระทั่งสังคมเริ่มมีการพัฒนาและมีการประดิษฐ์ตัวอักษร  การสื่อความรู้ในรูปแบบของการจดบันทึกจากสิ่งที่สังเกตอุปนิสัยของมนุษย์แต่ละคน  จากประสบการณ์  จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม    รูปแบบการศึกษาเป็นระบบจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยบันทึกต่าง ๆ เป็นสำคัญ  โดยช่วงแรกในต่างประเทศก็มีการศึกษาตามสำนักต่าง ๆ   ซึ่งแต่ละสำนักก็จะมีแนวคิด  หลักการสอนเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าสำนัก  หรือในประเทศไทยแต่เดิมก็เป็นการศึกษาในวัง  การศึกษาจากวัดหรือการศึกษาที่บ้าน  การศึกษาแต่เดิมก็เพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้  เพื่อที่ว่าเมื่ออ่านออกเขียนได้แล้ว  ผู้เรียนก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอง  แต่วัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีพในสังคมได้นั่นเอง

อ่านต่อ : แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวบุญจวงสิริสกุล"

by Unnop on Aug 08, 2015

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page