คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน
ตัวอย่างแผนการศึกษาจากหลายบ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนเพื่อยื่นกับเขตการศึกษา สามารถเข้าได้โดยผ่าน tag "คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน"

สมาคมบ้านเรียนไทยขอฝากประชาสัมพันธ์ แนะนำเรื่องการจัดทำแผนเพื่อความถูกต้องของแต่ละบริบทครอบครัวที่แตกต่างกัน 
ตามแนวทางบ้านเรียน และ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ติดต่อ สมาคมบ้านเรียนไทย ๐๘๕ ๔๐๙ ๙๓๔๓ หรือ ๐๘ ๔๐๙๙ ๖๙๕๒
สมาคมบ้านเรียนไทยจะร่วมทำงานกับเครือข่ายบ้านเรียน ๔ ภูมิภาค
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้เครือข่ายในภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงครอบครัวในการประสานการจดทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การที่สมาคมบ้านเรียนไทย  พยายามทำงานเรื่องแผนกับครอบครัวโดยละเอียด
เพื่อร่วมกับครอบครัววิเคราะห์บริบทและแนวทางของแต่ละครอบครัวให้ชัดเจน
เพื่อให้ได้แผนการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมของครอบครัว
ทำให้การจัดการศึกษา นำไปสู่การประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกัน
 
สำหรับกลุ่ม กรุงเทพฯและปริมณฑล
จะมีการจัดประชุมจัดทำแผนเป็นระยะๆ 
ส่วนต่างจังหวัด ใช้การประสานกับเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
 
ในปีที่ผ่านมา สมาคมบ้านเรียนไทยเห็นปัญหาของครอบครัว
ที่ลอกแผนของครอบครัวอื่นมา หรือ นำแนวทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาปรับแก้แผนของครอบครัว เพื่อให้ได้รับการจดทะเบียน
จะทำให้ ครอบครัวไม่มีหลักการในการจัดการศึกษาตามแนวทางตนเอง
และมีปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเองที่ไม่สอดคล้องกับแผนการศึกษาดังกล่าว เพราะไม่ได้ดำเนินตามแนวทางแผนที่ครอบครัวไปคัดลอกมาหรือแผนที่สำนักงานให้ปรับแก้ไข เพราะบริบทของการจัดกิจกรรมในวิถีชีวิตแต่ละครอบครัวต่างกัน นำไปสู่ปัญหาในการประเมินผล ในที่สุด
 
สมาคมบ้านเรียนไทยกำลังเก็บข้อมูลสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ครอบครัว และ เครือข่ายบ้านเรียน ว่า
คำแนะนำเจ้าหน้าที่ มีผลต่อ การพัฒนาการจัดการศึกษาของครอบครัวอย่างไร
ดังนั้น เมื่อยื่นแผนการศึกษาที่ครอบครัวทำขึ้นด้วยความเข้าใจ ต่อสำนักงานฯ และได้รับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นั้น ครอบครัวควรมีสิทธิในการพิจารณาว่า
คำแนะนำใด เราควรอธิบาย
คำแนะนำใด เราจะนำไปปรับใช้
ครอบครัวควรทำเป็นบันทึกเป็นเอกสารเพิ่มเติม เพราะหากแต่ละบ้าน นำเอาส่วนคำแนะนำเพิ่มเติม/ส่วนการปรับแก้ไข ไปใส่ในแผนของเรา
เราจะไม่สามารถกลับมาดูได้ว่า 
๑. สิ่งที่ครอบครัวได้จัดทำมีการพัฒนาอย่างไร
๒. คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ มีส่วนต่อการพัฒนาของเราหรือไม่ อย่างไร
 
การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมไว้ (ไม่ใช่การแก้ไขแผนใหม่ ซึ่งระยะเวลาที่ครอบครัวยอมจำนนในการปรับแก้ไขแผนใหม่ จะมีผลต่อการทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุญาตจัดการศึกษาของครอบครัว ภายใน ๓๐ วัน)
เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน สามารถทำงานร่วมกันโดยนำเอาส่วนบันทึกเพิ่มเติมจากแต่ละสำนักงาน  มาวิเคราะห์ร่วมกันต่อไปว่า คำแนะนำนั้นๆ มีผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของเราหรือไม่ อย่างไร
 
สุดท้ายจะมีคำตอบสรุปร่วมกันต่อไปว่า สำนักงาน ควรจะแก้ไขแผนครอบครัวหรือไม่
หรือ ครอบครัว ควรเพิ่มเติมอะไรตามความเหมาะสมกับครอบครัวหรือไม่ในแผนระดับชั้นต่อไป

by Unnop on Apr 11, 2013

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page