Homeschool คู่มือฉบับใหม่ 49
เอกสารคู่มือไฟล์ .doc ประกอบด้วย:

1. บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. การเทียบโอนผลการเรียน
6. การเลิกจัดการศึกษาและการย้ายภูมิลำเนา
7. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ[break]

/storage/app/uploads/backports/Homeschool/homeschandbook.doc

by Unnop on May 27, 2012

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page