กิจกรรมรีไซเคิล
น้องฉายเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - ช่วยเหลือครอบครัวในการจัดการขยะ

#วิทยาการ - การรีไซเคิล สมบัติของสาร

#โลกกว้าง - การลดปัญหาขยะในสังคม

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ