ขุดแปลงเตรียมปลูกผักกัน
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
เข้าหน้าฝนแล้วทางครอบครัวเราก็ถึงเวลาจะปลูกผักแล้ว วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีขุดดินเพื่อขึ้นแปลงเตรียมปลูกผักกัน
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ตามรอยพ่อ