คู่มือโฮมสคูล

โครงงาน "ปัญหาพิเศษ เรื่อง Home School (บ้านเรียน)"
by Unnop บน Oct 12, 2012

FAQ
by Unnop บน Aug 07, 2013

รูปแบบการทำโฮมสคูล
by Unnop บน Aug 09, 2015

โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ
by Unnop บน Oct 05, 2020

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
by Unnop บน Jun 08, 2012

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
by Unnop บน May 28, 2019

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
by Unnop บน Jun 08, 2012

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
by Unnop บน Jun 08, 2012

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
by Unnop บน Jun 08, 2012

แนวทางการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
by Unnop บน Aug 07, 2013

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
by Unnop บน May 30, 2012

บทความการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดโฮมสคูล
by Unnop บน May 29, 2012

ทำโฮมสคูลควบคู่ระบบโรงเรียน
by Unnop บน May 29, 2012

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
by Unnop บน May 28, 2012

Homeschool คู่มือฉบับใหม่ 49
by Unnop บน Dec 22, 2012

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555
by Unnop บน May 31, 2019

เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียน และค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จัด (ปีการศึกษา 2555) เด็กบ้านเรียนก็ได้รับเช่นเดียวกับเด็กในระบบนะคะ ได้รับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถ้าหากจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
by Unnop บน Mar 17, 2020