ทำไมจดทะเบียนบ้านเรียนอนุบาล จึงควรจดได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบแต่ไม่สามารถทำได้ และสำนักงานเขตจะรับจดที่ 4 ขวบเท่านั้น

 
แต่เดิมเจ้าหน้าที่หรือความรับรู้ของคนทำบ้านเรียน เข้าใจว่า การจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับปฐมวัยนั้นเริ่มต้นที่ 4 ขวบ ตามหลักสูตรอนุบาลในโรงเรียนของรัฐ แต่จริง ๆ แล้ว

               “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร...”
(คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 [สำหรับเด็กอายุ 3 – 5ปี] หน้า 7 )

แสดงว่าการศึกษาปฐมวัยคือ ตั้งแรก แรกเกิด – 5 ปี
 
ดูที่ “กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556” จะพบว่า

 “การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุสามปีถึงหกปี เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม”

ในกฎกระทรวงเดียวกันนี้ไม่ได้ระบุอายุเด็กของการศึกษาระดับประถมศึกษา บอกไว้เพียงว่า โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี 
 
โดยทั่วไปในโรงเรียนเอกชนเราจะพบ หลักสูตรอนุบาล 3 ปี โดยรับเด็กตั้งแต่ 3 ขวบ เข้าอนุบาลปีที่ 1 – 3 แล้วขึ้น ป.1 ถ้าเล็กกว่านั้นก็จะมีชั้นเตรียมอนุบาล 1 – 2 ว่ากันไป
 
แต่ในโรงเรียนรัฐเราจะพบ อนุบาล 2 ปี คืออนุบาลที่ 1 – 2 แล้วขึ้น ป. 1 โดยเริ่มรับที่อายุ 4 ขวบ ดังเนื้อหาในเว็บนี้ (คลิ๊ก)
 
ตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าเวลาพ่อแม่บ้านเรียนไปจดทะเบียน เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่า รอให้ครบ 4 ขวบแล้วมาจดตามมาตรฐานของอนุบาลรัฐบาล แต่จริง ๆ แล้ว การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน เริ่มที่ 3 ขวบและรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบในโรงเรียนเอกชน โดย อายุของนักเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 3 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาในภาคเรียนแรก (ให้ดูที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
 คู่กับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล   (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557
 ซึ่งฉบับหลังจะบอกจำหวนเงินในปีนั้น ๆ )
 
ทั้งนี้เมื่อมาศึกษาดู คู่มือ “แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” ฉบับล่าสุด จะพบว่าไม่ได้ระบุอายุที่เริ่มต้นจดทะเบียนในระดับปฐมวัยไว้ แต่มีการอ้างอิง คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 5ปี)  เป็นหลัก (หน้า 30 และ 33)  ซึ่งตีความได้ว่าระดับปฐมวัยใน “แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว”  คือเด็กอายุ 3 – 5 ปี
 
 
จากเอกสารทั้งหมดและสิ่งที่เกิดขึ้น จึงขอสรุปความไว้ดังนี้
 
ในปัญจุบัน เกณฑ์ที่รัฐเริ่มสนับสนุนเด็กคือ อายุ 3 ขวบ  เราสามารถใช้หลักสูตรอนุบาล 2 ปี หรือ 3 ปี ตามความพร้อมของเด็กและแนวทางของครอบครัว ซึ่งโรงเรียนเอกชนใช้ 3 ปี โรงเรียนรัฐบาลใช้ 2 ปี รัฐจึงควรรับจดทะเบียนบ้านเรียนในระดับปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3 ขวบ  แต่ด้วยประกาศสำนักงานฉบับนี้ จึงทำให้เจ้าหน้าที่เขตรับจดทะเบียนตั้งแต่ 4 ขวบเป็นต้นไป  (หรืออ่านเนื้อหาได้จาก link นี้เพราะว่าการจดทะเบียนบ้านเรียน ขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คำสั่งนี้จึงมีผลต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครับ 

ทำให้ผมมีคำถามต่อเนื่อง ดังนี้

1) ด้วยประกาศฉบับนี้หรือเปล่าที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลของรัฐเริ่มรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบเท่านั้น
2) มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือเปล่า เพราะถ้าใครมีเงินส่งเข้าโรงเรียนเอกชน ลูกก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมากกว่า 1 ปี แต่ไม่มีใครสนใจตั้งคำถาม หรือคิดที่ทำให้มันเท่าเทียมกัน 
3) ด้วยความไม่รู้เรื่องกฎหมายของผม ประกาศสำนักงาน นี้มันมีความสำคัญมากแค่ไหน อย่างไร คือประกาศให้ปฎิบัติ แต่ถ้าไม่ได้ทำคือปล่อยให้มีรับเด็กตั้งแต่ 3 ขวบและรับเงินอุดหนุน จะมีความผิดไหม หรือเป็นแค่แนวปฎิบัติเฉย ๆ ถ้ารับก่อนก็ไม่เป็นไร เพราะตามประกาศกำหนดไว้ว่า ก่อนวัยเรียนคือ 3 - 6 ปี

คือส่วนตัวผมก็ไม่สนับสนุนให้เอาเด็กเข้าโรงเรียนเร็ว แต่ถ้าครอบครัวไหนมีความจำเป็นจะต้องเอาเข้าก็ควรจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในระดับที่เท่า ๆ กันหรือไม่.....

ใครตอบคำถามเล่าได้นี้ก็ช่วยกันตอบลง comments ได้เลยนะครับ 
 

by Patai on Aug 05, 2015

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page