Tutorial 7 : ขั้นตอนการเก็บร่อยรอยการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
คลิปตัวอย่างการเขียนแบบประเมินและเก็บร่องรอยการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่การสร้างรายงานแบบประเมินที่ใช้ผูกกับรายงานร่องรอยการเรียนรู้

by Unnop on May 18, 2021

Posted in กิจกรรมและประกาศ

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page