Blog

บทความการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดโฮมสคูล

by Unnop on May 29, 2012

เป็นบทความที่น่าอ่านมากสำหรับผู้ทำโฮมสคูล ผู้อยากเริ่มต้นทำโฮมสคูล และผู้สนใจทั่วไปค่ะ โดยเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยประสบการณ์การจัดโฮมสคูลของประเทศต่างๆ (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) จึงมีข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างขอบเขตและกฎหมายของประเทศ (และรัฐ) ต่างๆ และข้อคิดเกี่ยวกับโฮมสคูลที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ[break]

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ค่ะ
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap1.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap2.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap3.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homesch...

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
ทำโฮมสคูลควบคู่ระบบโรงเรียน

by Unnop on May 29, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล (Home School) นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้พ่อแม่มีส่วนจัดการศึกษาให้ลูก ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยจำนวนมากด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็น ขาดความศรัทธากับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน...ไม่มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนและครูผู้สอน...ลูกเป็นเด็กพิเศษระบบการศึกษาปกติไม่สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้...พ่อแม่สามารถใช้เวลาอยู่กับลูกได้อย่างเต็มที่เพิ่มพูนความอบอุ่นในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น...ห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ การติดเชื้อโรคจากเพื่อน (หากเป็นเด็กเล็ก) การถูกทำร้ายร่างกา

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

by Unnop on May 29, 2012

โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์ สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหาในสังคมจักต้องอาศัยวิธีคิดที่มีลักษณะสร้างสรรค์ (Innovative) และมีจินตนาการ (Imaginative) นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 มูลนิธิมีแนวทางการดำเนินงานคือ กระตุ้นประสาน และส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ เ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

by Unnop on May 28, 2012

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) บรรยายโดย ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา @การประชุมสัมมนา "สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[break]

การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Homeschool คู่มือฉบับใหม่ 49

by Unnop on May 27, 2012

เอกสารคู่มือไฟล์ .doc ประกอบด้วย:

1. บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. การเทียบโอนผลการเรียน
6. การเลิกจัดการศึกษาและการย้ายภูมิลำเนา
7. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ[break]

/storage/app/uploads/backports/Homeschool/homeschandbook.doc

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555

by Unnop on May 27, 2012

เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียน และค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จัด (ปีการศึกษา 2555) เด็กบ้านเรียนก็ได้รับเช่นเดียวกับเด็กในระบบนะคะ ได้รับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถ้าหากจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

by Unnop on May 27, 2012

เอกสารไฟล์ PDF สำหรับ Download จากสพป.ค่ะ มีเอกสารรวมอยู่ในไฟล์ดังนี้:

- แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา
3. การจัดทำแผนการศึกษาของครอบครัว
4. การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5. การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
6. การกำกับ และติดตามการจัดการศึกษา
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา
- ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
VTR บ้านเรียนไทย Thai Homeshool kids

by Unnop on May 26, 2012

เนื่องในงานสมัชชาการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ในหัวข้อ "สิทธิบ้านเรียนไทย...เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดทำ VTR เพื่อใช้ฉายในงาน โดยรวบรวมจากสื่อหลายๆ ที่จาก Facebook และจากผู้ที่สนใจส่งรูปกันเข้ามา [break]

Posted in กิจกรรมและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ...
เกี่ยวกับ HomeschoolNetwork.Org

by Unnop on May 24, 2012

ซอฟต์แวร์ของ homeschoolnetwork.org เปิดเป็นโอเพ่นซอร์ส พัฒนาด้วย OctoberCMS บน Laravel PHP Framework นั่นหมายความว่าเรามีซอร์สโค้ดแจกเป็นสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของ อยู่บน GitHub ท่านสามารถเข้าร่วมพัฒนาหรือนำซอร์สโค้ดไปดัดแปลงใช้งานได้ที่ Homeschool Network on GitHub

Posted in กิจกรรมและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ...