Blog

Baan Kanta - Minecraft Coding 04-05-2021

by ปิยา on May 04, 2021

Minecraft กำลังฮิตกันช่วงนี้ เล่นผ่าน code.org

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
หนังสือนอกเวลา 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

ช่วงบ่ายอ่านหนังสือนอกเวลา ATOMIC HABITS

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อ่านหนังสือนอกเวลา 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

ช่วงบ่ายอ่านหนังสือนอกเวลา เรื่องเศรษฐีชี้ทางรวย #ตอนบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน - สรุปใจความสำคัญ - ค้นหาคำอ่านและความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อ่านหนังสือนอกเวลา 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

อ่านหนังสือนอกเวลา เศรษฐีชี้ทางรวย #บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน - สรุปใจความสำคัญ - และหาความหมายของคำศัพท์

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ประวัติศาสตร์ไทย 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

ช่วงบ่ายทำใบงานประวัติศาสตร์ไทย - ค้นคว้าจากชีตสรุป - ค้นคว้าผ่านยูทูป

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ภาษาไทย 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

ช่วงบ่าย ทำใบงานภาษาไทย - หาคำที่มีสระเดียวกัน - เขียนรูปสระจากคำที่กำหนดให้ - เขียนคำให้อยู่ในรูปวรรณยุกต์ เอกโทตรีจัตวา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
คณิตศาสตร์ 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

ช่วงบ่ายทำใบงานเรื่อง บวก ลบ คูณ หาร ระคน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรีรยนภาษาอังกฤษกับยูทูป 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ เรียนเรื่องการบิกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป 4/5/64

by Eye on May 04, 2021

เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ วันนี้เรียนเรื่องการบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...