Blog

กิจกรรม​ปันกับเพื่อนๆ

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

ปันจักรยาน​รวมกันไปดูเขื่อน​ห้วยทราย ดูธรรมชาติ​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรม​กับครอบครัว

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

นั่งดูกระต่ายทีเลี้ยง นั่งสนทนากับพ่อ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรม​เกษตร​

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

เรียนรู้การปลูกผักโดยใช้จุลทีรย์

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรม​ฝึกวายน้ำ

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

ฝึกวายน้ำเพื่อร่างกาย การวายน้ำเป็นกีฬา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรม​ฝึกจดรายการผัก​

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

การจดบันทึกรายการผักทีลงแปลง ฝึกจดจะช่วยว่างแผน​ปลูก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ิกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่ห้องสมุดรังไหม​

by แหวนทอง on Jan 15, 2021

วันลอยกระทง ฝึกทำกะระทง กับคุณครู​ที่ห้องสมุดรังไหม​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ฝึกอ่านภาษาไทย

by แหวนทอง on Jan 15, 2021

กิจกรรม​เรียนรู้​จากอินเตอร์​เน็ต ภาษาไทย คณิต อังกฤษ​ ในยูทุป

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
การแพ็กสลัดส่ง​

by แหวนทอง on Jan 15, 2021

กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ตรวจแปลง

by แหวนทอง on Jan 15, 2021

กิจกรรม​ตรวจแปลงมะม่วงของพ่อ ว่าผลผลิตโตหรือยัง​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...