Blog

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

by Preeyada on Apr 20, 2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำเฟชชิลด์ DIY ให้ รพ.

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เลโก้ตามจินตนาการ ออกแบบบ้าน ที่มี ช่องกรองเชื้อก่อนเข้าบ้าน

by Preeyada on Apr 16, 2020

เลโก้ตามจินตนาการ ออกแบบบ้าน ที่มี ช่องกรองเชื้อก่อนเข้าบ้าน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานประดิษฐ์ของเล่น

by Unnop on Apr 10, 2020

ชอบประดิษฐ์ของเล่น ชวนคนในบ้านเล่นอยู่เรื่อย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...