Blog

อริยะปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

วันนี้ช่วงเย็นกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมีกิจกรรมนอกสถานที่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ยาใจปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

ยาใจปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อริยะฝึกอ่านและเขียน

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรกับบ้านเรียนสวนลมเจยมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมภาษาไทย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปเที่ยวเขตกัน

by ศรีไพร on Jul 14, 2020

วันนี้ได้ไปทรรศนะศึกษานอกสถานที่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...