Blog

อรกัญญา กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน บทที่ 4 สีเทา ชูใจ และ มานี ค่ะ

by อรกัญญา on Nov 06, 2020

อรกัญญา กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน บทที่ 4 สีเทา ชูใจ และ มานี ค่ะ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อริยะ กิจกรรม ฝึกอ่าน มานีมานะ เเละเขียน สะกดคำ ครับ

by อรกัญญา on Nov 02, 2020

อริยะ กิจกรรม ฝึกอ่าน มานีมานะ เเละเขียน สะกดคำ ครับ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อรกัญญา กิจกรรมฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่4 และ เขียนสะกดคำ ค่ะ

by อรกัญญา on Nov 02, 2020

อรกัญญา กิจกรรมฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่4 และ เขียนสะกดคำ ค่ะ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...