Blog

บีซานทำขนมทาเนย​ ปังไมโล

by อุสนา on Sep 06, 2020

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการปั้น​ การใช้พิมพ์ตัดขนมปัง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
นำทางบันทึก : how to paint gold/metal

by Numthang on Sep 06, 2020

วิธีระบายทองงงงงงงง ตัดต่อ/ถ่ายทำ/วาด by numthang😀

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

by ศรีไพร on Sep 05, 2020

เรียนรู้ชื่อภาษาอังกฤษของส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้และพืช

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...