Blog

กิจกรรมเภาษาไทย

by ศรีไพร on Jun 14, 2020

หลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ ก็ไปรดน้ำผัก ถอนหญ้าในแปลงผัก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมเรียนรู้สุขศึกษาออนไลน์

by ศรีไพร on Jun 13, 2020

ตอนเช้าหลังทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ ก็ไปรดน้ำผัก พอ09.30 น.จะมาท่องก. ไก่, ABC,สระ,วรรณยุกต์, ตัวเลข, สี, วันเดือน, ปี

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์(12/ มิ. ย/63)

by ศรีไพร on Jun 13, 2020

หลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จเรียบร้อยก็ไปรดน้ำผัก ต่อด้วยท่องก. ไก่,ABC,สระ, วรรณยุกต์,นับเลข, ท่องสี, วันเดือนปี

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทักษะสุนทรียะ

by Preeyada on Jun 09, 2020

วาดรามเกียรติ์ ทบทวนบทเรียน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมภาษาอังกฤษ.. อนุบาล3

by ศรีไพร on Jun 08, 2020

หลังทำกิจวัตรประจำวัน รับประทานอาหารเช้า เสร็จก็ไปรดน้ำผัก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อยากกินตรงนี้อะมามี้

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ซื้อของกินเสร็จร้านป้า ก็ขอมานั่งกินตรงนี้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
หุงข้าว

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ระวังมากขึ้น ไม่ให้ข้าวหก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...