ร่องรอยการเรียนรู้

Muscle เอวารินทร์
by peisan บน Sep 05, 2021

Skin เอวารินทร์
by peisan บน Sep 05, 2021

Workout dance
by peisan บน Sep 05, 2021

Piano: through the woods เอวารินทร์
by peisan บน Sep 05, 2021

Living and non living things เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

Write the numbers in words เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

Long e เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

Long vowel letter e เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

Language art: abroad 3 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

Reading Lesson 18 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 04, 2021

โค้ด & คณิต
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

บันทึกการเรียนรู้โค้ดดิ้งและคณิตศาสตร์

ทัศนศึกษากับครอบครัว
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

Short vowel i เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Reading chapter 3 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Adding with arrays เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Subtract within 20 visually เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Place value unit test เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Piano:Playing tag เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

Free play
by peisan บน Sep 02, 2021

我很饿 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021