ร่องรอยการเรียนรู้

สระอะ อิ อึ อุ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระแอ สระอัว สระอือ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระโอ สระไอ สระใอ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

การออกเสียง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า羊
by peisan บน Feb 22, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า牛
by peisan บน Feb 22, 2022

ลาดเส้นโยงรูปภาพ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

เขียนคำตามรูปภาพ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สะกดแยกคำ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

เติมรูป-สระ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระ-อา
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

Maths Make bar graphs
by peisan บน Feb 22, 2022

สระ-อี
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

สระ-อู
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

ร่างกายสิ่งมีชีวิต
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

หน้าที่ของร่างกาย
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

การดูแลร่างกาย
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

Maths solve problems with picture graphs
by peisan บน Feb 22, 2022

อวัยวะภายนอก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022

อวัยวะภายในของร่างกาย
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 22, 2022