ร่องรอยการเรียนรู้

Which word begins with this letters game
by peisan บน Jan 25, 2022

Fun games

Reading with dinosaurs
by peisan บน Jan 25, 2022

Dinosaur flash cards

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing easy home row words
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: The church organ
by peisan บน Jan 25, 2022

Math : จำนวนและลำดับที่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : Billy Goats Gruff
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Color mixing fun
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : อาบน้ำเต่า
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Where’s wally
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานวันเกิดภาษาจีน 生日快乐
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนบทที่11 学猫叫
by peisan บน Jan 25, 2022

Free Play
by peisan บน Jan 25, 2022

Magic adventure
by peisan บน Jan 25, 2022

Word problem add subtract
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting up to 100
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano : Blow the man down เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021

Drawing เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021

Popcorn
by peisan บน Jan 25, 2022

Fun popping sounds

Grooming time
by peisan บน Jan 26, 2022

Give my dog a bath